MY5!  מיזמי רשויות וארגונים

לאחר תהליך מעמיק של אפיון פערים גיבשו הצוותים המשתתפים מכלל הרשויות והארגונים רעיונות למיזמים שביכולתם לספק פתרונות משמעותיים. לאחר תהליך בחירה מעמיק 15 מיזמים יוצאים לדרך. כל מיזם מלווה על-ידי צוות מנטורים מקצועי, עד להוצאת המיזם לפועל. המיזמים שיוצרו יוטמעו בכלל הרשויות המשתתפות במיזם. 

לצפייה במיזמים יש לגלול ימינה או שמאלה

© 2017 by Nurit Benita